Lovdata
HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK
Skriv ut Utskriftsvennlig versjon
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bamble kommune, Telemark.

Oversikt Hele forskriften Første Forrige Neste

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bamble kommune, Telemark.

Fastsatt av Bamble kommune 10. april 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.


§ 1. Formål

       Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.


§ 2. Virkeområde

       Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.


§ 3. Definisjoner

       I denne forskrift menes med:

a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c) Tettbygd strøk: Statistisk sentralbyrå (SSB)s definisjon. Definisjonen finnes i kommentarene til forskriften.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

       Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.


§ 5. Unntak fra forbudet

       Følgende brenning skal likevel være tillatt så lenge dette ikke er forbudt i annet lovverk:

a) vedfyring, grilling og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv,
b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c) brenning av avispapir og liknende i vedovn,
d) brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e) St. Hansbål (må ikke brenne materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer),
f) brenning av beite og grøftekanter utenfor tettbygd strøk.

§ 6. Dispensasjon

       Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.


§ 7. Tilsyn

       Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.


§ 8. Klage

       Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd.


§ 9. Straff

       Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.


§ 10. Ikrafttreden

       Denne forskrift trer i kraft fra 15. april 2003.

Første Forrige Neste

Databasen sist oppdatert 31. mai 2013