Fritekstsøk

A til Å

Nabovarsel
Generelt

Fagområde
Eiendom og samfunn
Eiendom og samfunn>Byggesak
Eiendom og samfunn>Eiendom

Beskrivelse

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, er det du som tiltakshaver (byggherre) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever at du engasjerer et firma (kalt ansvarlig søker), er det firmaet som sørger for nabovarsel.

Hvis naboeiendommen er et sameie eller et borettslag, er det normalt tilstrekkelig at styret får nabovarsel. Dersom du skal søke om å rive, må de som eventuelt har pant eller andre heftelser i eiendommen, også varsles. Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader må være kommet til deg eller firmaet innen en frist på minst to uker etter at nabovarselet er kommet fram og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Varselet har normalt "kommet fram" når det er levert til mottakerens postkasse e.l. Nabovarselet er gyldig i ett år. Søker du først etter det, må du nabovarsle på nytt.

Kommunen kan frita deg for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.

Det kreves ikke nabovarsel der et bygg er blitt skadet i brann, flom eller annen akutt hendelse.


 

 

 


Målgruppe

Tiltakshaver (byggherre) eller firma (ansvarlig søker)


 

 

 


Kriterier/vilkår

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket du søker om medfører en endret bruk, må nabovarselet opplyse om den tidligere bruken. Varslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to måter:

  • Naboen kvitterer direkte på varselet
  • Du sender varselet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten

 

 

 

Pris for tjenesten

http://www.nord-odal.kommune.no/getfile.php/Filer/Nord-Odal/Politikk%20og%20administrasjon/Priser%20og%20gebyrer%20-%20kommunale%20tjenester%202016.pdf

 

 

 

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se 
Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel
Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

 

 

 

Lover
Plan- og bygningsloven
Forskrifter
Byggesaksforskriften (SAK 10)
Praktiske opplysninger
Søknadskjema
Nabovarsel

Vedlegg
  • Tegninger
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesser

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
05.02.2016 13:27

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.7 (2020-08-10 23:45:54 CEST)