Fritekstsøk

A til Å

Avløserordningene i landbruket
Generelt

Beskrivelse

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.Målgruppe

LandbruksforetakKriterier/vilkår

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.Samarbeidspartnere


Landbrukstjenester Solør-Odal Kaffegata 18 2270 Flisa 62 95 19 00

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se jordlova §§ 3 og 18.

Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrifter
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker ved å logge deg inn på Altinn og sender søknaden derfra. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Du kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg via Altinn. 


Søknadskjema

Søknadsskjema for avløsning ved ferie og fritid er det samme som for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 20.01. Det finnes ikke utskriftsversjon av dette skjemaet på internett, men det er mulig å søke elektronisk. Kontakt kommunen for tildeling av passord. Søknadsskjema for avløsning ved sjukdom m.v. finner du her:

Skjema som Word-dokument

Skjema som PDF-fil


VedleggSøknaden sendes til

Nord-Odal kommune, 2120 Sagstua


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Avløsertilskudd for ferie og fritid utbetales av Statens Landbruksforvaltning i juni. Avløsertilskudd for sjukdom m.v. utbetales av fylkesmannen 1-2 uker etter at kommunen har behandlet søknaden.


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)