Fritekstsøk

A til Å

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Generelt

Fagområde
Oppvekst
Oppvekst>Skole

Beskrivelse

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning.


Målgruppe

Voksne i grunnskoleopplæring.Kriterier/vilkår

For å ha rett til spesialundervisning må eleven oppfylle to kriterier:

  1. Eleven har ikke tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
  2. Eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

I begge tilfeller vil PP-tjenesten gjøre en faglig vurdering, og kommunen fatter et enkeltvedtak.


Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Gjeldende lov og regelverk er oppl.loven kap. 4A-2

Lover
Forvaltningsloven
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift til opplæringslova
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Spesialundervisning er ikke noe man søker om, men eleven selv eller vergen kan kreve at voksenopplæringen gjør undersøkelser for å finne ut av behovet for speialundervisning.

Kommunen vil engasjere PP-tjenesten til å gjøre en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen vil kommunen fatte et enkeltvedtak og eventuelt tilby spesialundervisning.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnOppvekstetaten
LederHolt, Gro Irene
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 SAGSTUA
Besøksadresse2120 SAGSTUA
Åpningstid08-1530 (08-15 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnOppvekstetaten
LederHolt, Gro Irene
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 SAGSTUA
Besøksadresse2120 SAGSTUA
Åpningstid08-1530 (08-15 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)