Fritekstsøk

A til Å

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Generelt

Beskrivelse

Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen fordeler tiskuddsrammer til kommunene ut fra lokale tiltaksstrategier. Nord-Odal og Sør-Odal kommune har felles tiltaksstrategi og samarbeider om prioritering og fordeling av tilskuddsmidlene.


Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.Kriterier/vilkår
  • Landbrukseiendommen må ha en tilskuddsberettiget produksjon.
  • Vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2, 3 eller 4) må være oppfylt.
  • Vilkårene i forskrift om gjødselsplanlegging må være oppfylt.
  • Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes.
  • Det må legges frem et kart over de disponible arealene for jordbruk, men også arealer med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold eller som er i risikosonen miljømessig.


Samarbeidspartnere

Sør-Odal kommune 2100 Skarnes

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18. Se også forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.


Lokale prioriteringer ved tildeling av midler (tiltaksstrategi):

 

1.Planleggings- og tilretteleggingstiltak

Prosjekt Områdetiltak: Tilrettelegging for flere forurensingstiltak med utgangspunkt i Storsjøen/Glommavassdraget. Motivere til anlegg av fangdammer og renseparker. Opprette prosjektstilling enten ved frikjøp av interne fagpersoner eller engasjement av eksterne fagpersoner.

Prosjekt registrering av setervanger i Odalen: Få en fullstendig oversikt og kartfeste setervanger. Organisere grunneierforeninger på setervanger.

Strategiutvalget er opptatt av at aktuelle områder/behov for fangdammer blir registrert. Strategiutvalget mener fellestiltak er den beste og mest realistiske formen for å få realisert gode anlegg. Utvalget støtter administrasjonenes forslag om å organisere områdetiltak og registrering av setervanger i prosjekt.

2.Forurensingstiltak

Tilskudd til brukere som investerer i anlegg av forurensingstiltak som fangdammer, kantsoner o.l.

 

3.Kulturlandskapstiltak

Spesielle prioriteringer i perioden:

Tilskudd til istandsetting av setervanger.

Tilgjengelighet opplevelseskvalitet i kulturlandskap - Turstier/kulturstier

Restaurering av gjengrodd beitemark m.v.

Registreringsprosjekt hvelvkonstruksjoner bør følges opp med midler til vedlikeholdstiltak og restaureringsprosjekter i 2005 og 2006.

Strategiutvalget mener at verneverdige bygninger bør nevnes i strategien, men med en lav prioritet. Dette slik at det er åpnng for støtte til slike søknader dersom budsjettrammen tilsier det. 

4. Organisert beitebruk

Denne ordningen er  flyttet til SMIL- ordningen fra 2005. I  2004 ble det brukt ca 35000 kr av tilskuddsmidlene til dette. Kjenner ikke til større planlagte prosjekter, men noe midler bør likevel avsettes i tilfelle søknader kommer.

 

Generelt:

Gode søknader som ikke faller inn under de spesielt prioriterte områdene må også kunne støttes innenfor den økonomiske rammen som er til rådighet.

Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrifter
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket
Retningslinjer
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fra Landbruksdirektoratet
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Her er en liten film som viser hvordan du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søker.

Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til din innboks i Altinn.


Søknadskjema

Skjema som Word-dokument

Skjema som PDF-fil


Søknaden sendes til

Nord-Odal kommune, 2120 Sagstua


Saksbehandlingstid

Vil variere med søknadstype og behov for befaringer og vurderinger fra andre faginnstanser, men normalt ikke over tre måneder.


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, vil saken bli behandlet i Næringsutvalget i kommunen. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Solberg, Inguningun.solberg@nord-odal.kommune.no62978163

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)