Fritekstsøk

A til Å

Landbrukseiendom - deling
Generelt

Fagområde
Eiendom og samfunn
Eiendom og samfunn>Eiendom
Eiendom og samfunn>Landbruk

Beskrivelse
En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. 
 
Dette gjelder både når et areal blir fysisk delt fra en eiendom, og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år. 
 
Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør én driftsenhet.


Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen.Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.


Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve et gebyr for behandling av søknaden.


Samme sak må ofte også behandles etter plan- og bygningsloven. Noe det også er saksbehandlingsgebyr på.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrifter
Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.
Retningslinjer
Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Amblie, Finnfinn.kristian.amblie@nord-odal.kommune.no62978161

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)