Fritekstsøk

A til Å

Skogfond - krav om utbetaling
Generelt

Beskrivelse

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond.

Skogfond er å betrakte som en fondsavsetning, og alle skogeiere må sette av skogfond ved omsetning av bartrevirke. Skogfondssatsen er valgfri i intervallet 4-40 % av brutto salgspris. Midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra. Skogfondsmidler kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak.
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Bygging, ombygging og opprustning av skogsveger.
 • Vedlikehold av skogsbilveger
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Konkrete miljøtiltak der det drives skogbruk
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Investeringer i bioenergitiltak.
 • Forsikring av skog
 • Kompetansehevende tiltak.
 • Oppmerking av eiendomsgrenser.

Skogfond kan også brukes til å dekke merverdiavgift, men det gir ikke skattefordel. Skattefordelen er 85 prosent.


Målgruppe


Eiere av eiendommer med mer enn 10 dekar produktiv skog.


Kriterier/vilkår

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.


Pris for tjenesten


Gratis (gjelder behandling av søknad). Eventuell planlegging må det betales for.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Forskrift om Skogfond, skatteregler

Lover
Forvaltningsloven
Skogbrukslova
Forskrifter
Forskrift om skogfond o.a.
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen. Benytt søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet - se lenke under.


Søknadskjema

Landbruksdirektoratet har gjort sine elektroniske tjenester tilgjengelig via Altinn. For at du skal kunne bruke Altinn, må skogeiendommen være registrert på personlig eier med et fødselsnummer. Se skjema LDIR-909 og LDIR-910.


Altinn - Skogfondsystemet

Vedlegg

Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket.


Kart over området hvor det går tydelig fram hvor tiltaket er gjennomført, f.eks. i målestokk 1:50 000.


Søknaden sendes til


Nord-Odal kommmune,
Eiendom og samfunn
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

postmottak@nord-odal.kommune.no


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
17.02.2016 14:34

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)