Fritekstsøk

A til Å

Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak
Generelt

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.


Kommunen har også en lokal forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Slik brenning er i utgangspunktet forbudt, dersom det ikke kommer under unntakene i den lokale forskriften. Dette gjelder f.eks. åpen brenning på grillinnretninger, kaffepål, brenning av ved i vedovn (ikke impregnert eller malt trevirke!), bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, St.Hans bål av rent trevirke og brenning av halm i stubb. Unntakene omfattes av reglene for brenning som er nevnt over.

 

 

  

  

  

  

  


MålgruppeKriterier/vilkår


sett inn henvisning + tekst om vår forskrift!

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt forskrift om brannforebygging § 3.


 

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Nord-Odal kommune

Fastsatt av Nord-Odal kommune 11. september 2003, sak 026/03 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, jf Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001.

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2 Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3 Definisjoner
I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs

b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.


§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner i tettbebygde strøk, er forbudt, med mindre annet følger av forskriftenes § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:

 

a)åpen brenning på grillinnretninger og kaffebål

b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke

c)brenning av avispapir og liknende for opptenning i vedovn

d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk

e)St. Hans bål av trevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke

f)Brenning av halm i stubb


§ 6 Dispensasjon
Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8 Klage
Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd..

§ 9 Straff
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 11. september 2003.

Lover
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrifter
Forskrift om brannforebygging
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenestenSaksbehandlingstidKlagemulighet


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnBrann
LederSteinar Saugnes
Telefon99528580
Telefaks62978101
E-poststeinar.saugnes@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
Besøksadresse2120 Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)