Fritekstsøk

A til Å

Fri Rettshjelp
Generelt

Fagområde
Helse og omsorg

Beskrivelse

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstyper er:  

 • Familiesaker
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig 
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Trygd
 • Pensjon


Målgruppe

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.Kriterier/vilkår
 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 350 000 kr for enslige eller 540 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 150 000 kr 
 • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

I enkelte tilfeller kan statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.


Søknad om fri rettshjelp

Pris for tjenesten

Hvis du mottar fri rettshjelp vil du måtte betale en egenandel på 1215 kroner (2024).

Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- pr. år betaler ikke egenandel.


Regelverk
Lover
Rettshjelploven
Forskrifter
Rettshjelpforskriften
Retningslinjer
Om fri rettshjelp fra Statens sivilrettsforvaltning
Om fri rettshjelp fra statsforvalteren
Rettshjelpskalkulator
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til Statsforvalteren sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.


Søknadskjema
Søknad om fri rettshjelp

Vedlegg

Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Statsforvalteren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnHelse og omsorg
LederRandi Standerholsen
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
NavnNAV
LederSoroush Golchin
Telefon55553333
PostadresseHerredsvegen 2, 2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid0900-1430 stengt onsdager
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Livssituasjon
Arbeid og næringsliv > Arbeidssøker/arbeidsledig
Arbeid og næringsliv > Arbeidssøker/arbeidsledig > Oppsagt
Arbeid og næringsliv > Arbeidssøker/arbeidsledig > Oppsagt > Overtallig
Arbeid og næringsliv > Arbeidstaker
Arbeid og næringsliv > Arbeidstaker > Oppsagt
Arbeid og næringsliv > Arbeidstaker > Oppsagt > Overtallig
Rettslige spørsmål
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Ransoffer
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Utsatt for innbrudd/tyveri
Rettslige spørsmål > Utsatt for kriminell handling > Voldsoffer
Sosiale tjenester > Sosialhjelpssøker/mottaker

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)