Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Spesialpedagogisk hjelp, førskole.

Generelt

Beskrivelse

Barn under skolepliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.

Målgruppe

Barn under skolepliktig alder.

Kriterier/vilkår

Foreldre/foresatte søker om ressurser til spesialpedagogisk hjelp.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Barnehageavgiften blir redusert tilsvarende omfanget av den spesialpedagogiske hjelpa barnet mottar.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre/foresatte søker om ressurser til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

Søknadskjema

Skjema fås ved henvendelse til barnehagen eller PPT.

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Søknaden fremmes hos PP-tjenesten i Berlevåg kommune. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Når PP-tjenseten har utført den sakkyndige vurderingen, fattes det et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen. Klagen sendes PP-tjenesten.

Andre opplysninger

Dato opprettet

12.03.2010 14:16

Dato oppdatert

24.01.2019 12:55

Gyldig fra

12.03.2010

Tjenesteid

11136991-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108