Fritekstsøk

A til Å

Slamtømming
Tømming av slamavskillere og tette tanker
Generelt

Beskrivelse

Kommunen har ansvar for tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse. Kommunen kan gjøre dette ved bruk av privat renovatør. All tømming av slamavskillere og tette tanker skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med. Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges. Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. Dersom tanker ikke er tømt innen 01.11, vil de bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november-desember i inneværende år. Alle eiendommer med mindre avløpsanlegg må betale et kontrollgebyr til kommunen. Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle mindre avløpsanlegg, kr 150,- i 2007. For anlegg hvor kommunen har godkjent at andre foretar årlig kontroll (minirenseanlegg) betales halvt kontrollgebyr. Årsgebyret beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket ferdigstillelse. Det vil ikke bli utført årlig kontroll. For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenge og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig meldings sendes kommunen.


Målgruppe

Ordningen gjelder tømming av slamavskillere og tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen og omfatter alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger/avløpsrenseanlegg. Herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Prefabrikkerte minirenseanlegg som har egen serviceavtale som inkluderer slamtømming omfattes ikke av ordningen.


Kriterier/vilkår

Atkomstveg skal være framkommelig for tyngre kjøretøy. Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming. Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

Pris for tjenesten

Gebyr slamtømming

Kontrollgebyr/Utslippstillatelse

 


Samarbeidspartnere

Utførende entreprenør er Brødrene Stenksjær AS, Telefon  911 55 151, http://www.br-stenskjaer.no E-post: post@br-stenskjaer.no

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2012-12-12-1410

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. Dersom tanker ikke er tømt innen 01.11, vil de bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november-desember i inneværende år. Vær oppmerksom på at du når du har betalt årsgebyret har du betalt for tømming av angitt antall kubikk. Men du må selv rekvirere tømming av den tette tanken. Dette gjør det ved å kontakte: Br. Stenskjær tlf. 911 55 151, br.stenskjaer@c2i.net  , http://www.br-stenskjaer.no/

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
12.01.2016 10:13

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)