Fritekstsøk

A til Å

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Generelt

Fagområde
Eiendom og samfunn>Byggesak
Eiendom og samfunn>Eiendom

Beskrivelse

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra en offentlig vei, må du søke om tillatelse. En søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens transportfunksjon. Søknad om avkjørsel behandles av enten av Statens vegvesen eller kommunen. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.


 

 

 

 

 


Målgruppe

Grunneiere og utbyggere


 

 

 

 

 


Kriterier/vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.


Avkjørslene skal utformes i henhold til bestemmelsene i den sentrale forskriften: "Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg "

Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen.

Se også Veg- og gatenorm for Nord-Odal kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris for tjenesten

 

 

 

 

 

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven § 27-4.


Se også Veg- og gatenorm for Nord-Odal kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lover
Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Veglova
Forskrifter
Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg
Forskrift om behandling av avkjørslesaker for riksveg
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

I søknaden må du blant annet:

 • oppgi adressen eller gårds- og bruksnummer til eiendommen det søkes for.
 • markere hvilken offentlig vei du ønsker avkjørselen skal tilknyttes.
 • sjekke om det finnes kommune- eller reguleringsplan for området
 • legge ved en situasjonsplan for eiendommen som viser:
 1. bygninger
 2. plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig vei
 3. snumuligheter
 4. eventuell biloppstillingsplass
 • gi en beskrivelse av hvorfor du søker om ny eller endret avkjørsel
 • oppgi forventet trafikkmengde i avkjørselen og om det er person- eller lastebil som skal benytte avkjørselen
 • oppgi varighet hvis avkjørselen kun skal være for en begrenset periode.

Kommunen kan også være behjelpelig med utforming av vegerklæringer der dette er nødvendig. Det er nødvendig med en vegerklæring ved fradeling av en parsell.

 

 

 

Søknadskjema

Statens vegvesen har lagt ut en digital søknad som gjelder for riks-, fylkes- og kommunale veier.


 

 

 

Nabovarsel
Søknad om avkjørsel

Vedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Nabovarsel.


 

 

 


Søknaden sendes til

 

 

 


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage  til statsforvalteren. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.


 

 

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
NavnEiendom og samfunn
LederEllisiv Hovig
Telefon62978100
Telefaks62978101
E-postpostmottak@nord-odal.kommune.no
Postadresse2120 Sagstua
BesøksadresseHerredsvegen 2
Åpningstid08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
Andre opplysninger

Dato oppdatert
05.02.2016 13:33

Organisasjonsnr.
964950768

Kommunenr.
0418
4.12.14 (2022-06-14 23:46:34 CEST)