Logo tjenestekatalog 2

Brukerstyrt personlig assistanse

Generelt

Kategori

Helse- og sosial
Pleie, rehabilitering og omsorg

Beskrivelse

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål


Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Dersom kommunen vurderer brukerens bistandsbehov  til minst 32 timer per uke, og rettighetsbestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt, vil vedkommende i utgangspunktet ha en rett til å få den personlige assistenten, evt. avlastningen, organsiert som BPA.

Brukere med tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende. 

Pris for tjenesten

Egenandel for brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlig reglene i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det følger av forskriftene at det kan kreves egenandel for tjenesten praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. & bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egeneomsorg.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Beslektede tjenester

Avlastning
Dagopphold
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Omsorgslønn
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Praktisk bistand i hjemmet
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Tekniske hjelpemidler - utlån
Trygghetsalarm

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

01.01.2016 17:02