Logo tjenestekatalog 2

Sykehjem - langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem

Generelt

Kategori

Pleie, rehabilitering og omsorg

Beskrivelse

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.


For tildeling av langtidsopphold i sykehjem legges følgende kriterier til grunn:

 - sykdom og /eller alder som gjør at søker ikke kan dra omsorg for seg selv i egen bolig.
 - søker har behov for døgnkontinuerlig bistand
 - søker har et omfattende behov for pleie og omsorg.
 - iverksatte tjenester i hjemmet er ikke tilstrekkelig for å yte forsvarlig omsorg og pleie.

Det skal legges vekt på søkers interesser, motivasjon, behov og ønsker.

Relevante tiltak rettet mot bruker og miljøet for å heve funksjonsnivået fysisk, psykisk og sosialt skal være vurdert og forsøkt forut for godkjenning:

 - medisinsk utredning/behandling
 - rehabilitering
 - tilrettelegging av bolig/alternativt botilbud
 - tilrettelegging av hjelp i hjemmet(hjemmetjenester)
 - trygghetsskapende tiltak (eks. trygghetsalarm)
sosiale støttetiltak (eks. dagsenter)

Kriterier/vilkår

Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Tildelingsenheten for pleie- og omsorgstjenester

Tingvoll kommune

Kommunehuset

6630 Tingvoll

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Andre opplysninger

Dato oppdatert

01.01.2016 17:03

Tilbakemeldinger

Er du fornøyd med denne tjenestebeskrivelsen? Send en tilbakemelding til "Tildelingsenheten for pleie- og omsorgstjenester", og oppgi ditt navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Ditt telefonnummer:
Melding til kommunen: