Velg språk

Bokmål | Engelsk

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Forbrukerspørsmål
Helse
Individ og samfunn
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk, reiser og samferdsel

Fritekstsøk

Adopsjon

Generelt

Kategori

Beskrivelse

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Adopsjonsprosessen avhenger blant annet av om du kjenner barnet på forhånd eller ikke.
De fleste adopsjoner av ukjent barn som gjennomføres, er adopsjon av barn under fem år utenlands. Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd om valg av land. Slik adopsjon starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet, kan søkeren også være registrert som adoptivsøker til et ukjent lite barn innenlands.

Mange ulike situasjoner kan føre til et ønske om adopsjon av et kjent barn innenlands. De fleste adopsjonene som gjennomføres i Norge, gjelder adopsjonssøkers stebarn. Barn kan også bli adoptert av sine fosterforeldre. I begge tilfeller kan dette skje både i barnets oppvekst og etter fylte 18 år.

Målgruppe

Adopsjonssøkere

Kriterier/vilkår

  • Adopsjonen skal være til barnets beste og ha et oppfostringsformål
  • Adoptivsøkerne må ha god helse
  • Det blir lagt vekt på trygg og stabil økonomi og familieforhold
  • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre eller samboere i stabilt og ekteskapsliknende forhold.
  • Generelt gir det barn større trygghet å ha to foreldre enn én. For enslige søkere vurderes det om de har spesielle ressurser når det gjelder barn
  • Vanligvis gis ikke godkjenning til søkere over 45 eller under 25 år. Retningsgivende øvre aldersgrense på 45 år ved søknad om adopsjon av ukjent barn er under vurdering
  • Ved adopsjon av et kjent barn må det ha utviklet seg et foreldre–barn-forhold

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familieetaten har godkjent tre norske formidlingsorganisasjoner som også er godkjent i aktuelle utland. Det er

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se adopsjonsloven §§ 5, 5a, 5b, 13, 15 og 16e.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene som er nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to sett søknader. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no

Søknadskjema

Skjemaene du finner på Bufetats sider (www.bufetat.no), skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader.

Vedlegg

Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden. Dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med adopsjon, sendes i original versjon og attestene må være nye. Andre vedlegg kan sendes som kopi dersom kopien er bekreftet av offentlig tjenestemann/-kvinne eller advokat.

Søknadsfrist

Søknaden sendes til

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes til Bufetat. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon skal sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetaten,  Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Saksbehandling

Bufetat utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding som blir sendt til Bufetats regionkontor, som er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Saksbehandlingstid

Klagemulighet

Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

05.01.2016 14:06

Ajouransvarlig

Døsvik, Tom

Gyldig fra

08.01.2013

Gyldig til

31.01.2017

Emneord

Barn og familie > Barn og foreldre > Adopsjon

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Døsvik, Tom
E-post Telefon: 72 48 30 00

Ansvarlig enhet

Barnevern Orkdal, Meldal, og Agdenes
Besøksadresse
Allfarveien 5, Bårdshaug
7300 ORKANGER
Postadresse
Postboks 83
7301 ORKANGER
Telefon: 72 48 30 00
Leder: Døsvik, Tom
E-post
 

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00  , e-post: postmottak@orkdal.kommune.no, Org.nr. 958 731 558