Logo tjenestekatalog 2

Informasjon fra barnehage til ikke-samboende foreldre

Generelt

Kategori

Barnehage

Beskrivelse

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets barnehageopphold, men bare når vedkommende spør barnehagen spesielt. Man har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Barnehagen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Målgruppe

Foresatte med felles foreldreansvar

I de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets barnehageopphold fra barnehagens side. Dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos henvender seg til barnehagen og ber om informasjon plikter barnehagen å imøtekomme dette. Barnehagen skal da holde vedkommende løpende orientert. Dersom barnehagen ikke får noen slik anmodning trenger ikke barnehagen å gi informajson av eget initiativ. Dagligdags løpende informasjon mellom barnehage og hjem gis til den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barnet. Dersom barnet bor like mye hos begge av foreldrene kal begge ha samme informasjon.

Foresatte som ikke har felles foreldreansvar

I de tilfellene der foreldrene ikke har felles foreldreansvar har også den av foreldrene som ikke har foreldreansvar rett til informasjon om barnets barnehageopphold. Barnehagens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Barnehagen plikter ikke å holde vedkommendeløpende orientert. Dersom barnehagen gir avslag på å gi den forelderen som ikke har foreldreansvar for barnet informasjon bør dette begrunnes skriftlig. Vedkommende har adgang til å klage til fylkesmannen. Se barnelovens § 50.

Deltakelse på foreldremøter m.m.

Foreldre som har felles foreldreansvar har samme rett til å delta på foreldremøter. Forelder som ikke har foreldreansvar har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, den forelderen som har foreldreansvaret må da gi sitt samtykke. Foreldre som har foreldreansvaret kan også gi samtykke til at andre enn barnets biologiske forelder kan motta informasjon om barnet og delta på foreldre ansvaret (f.eks. ny samboer/ektefelle, nære familiemedlemmer etc.) Dersom ikke-samboende foreldre med felles foreldreansvar begge møter på det samme foreldremøte legger man til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person (f.eks. ny samboer/ektefelle).

Opplysninger om barnet

Det er opplysninger om barnet og barnets forhold som kan kreves gitt. Opplysninger som gjelder foreldrene eller hjemmesituasjon skal ikke gis.

 

Svar på noen vanlige spørsmål

 

SpørsmålForeldre lever hver for seg - begge har foreldreansvarForeldre lever hver for seg - den ene har foreldreansvar alaene

Har begge krav på informasjon om barnet?

Ja

Nei. Bare den med foreldreansvar. Den andre kun etter direkte forespørsel.Skal begge inviteres til foreldremøte?

Ja

NeiHvem av foreldrene skal skolen henvende seg til for å oppheve taushetsplikten?

Begge

Kun den med foreldreansvarHvem av foreldrene kan gi samtykke til utredninger f.eks av PPT

Begge

Kun den med foreldreansvarHvem av foreldrene bestemmer at barnet skal gå i barnehage?

Den barnet bor hos

Den barnet bor hos

Hvem bestemmer hvem som skal kunne hente barnet i barnehagen?

Den barnet bor hos

Den barnet bor hos, men forelder med samvær kan ikke nektes å hente barnet hvis hentetidspunktet er i avtalt samværstid.

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.
 

Andre opplysninger

Dato oppdatert

28.12.2016 15:24

Tilbakemeldinger

Er du fornøyd med denne tjenestebeskrivelsen? Send en tilbakemelding til "Oppvekst", og oppgi ditt navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Ditt telefonnummer:
Melding til kommunen:

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Svestad, Christin
E-post Telefon: 71532406