Logo tjenestekatalog 2

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Generelt

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Beslektede tjenester

Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko/Meld ifra

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Andre opplysninger

Dato oppdatert

01.01.2016 17:02

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Løset, Per Gunnar
E-post Telefon: 943 65 962

Ansvarlig enhet

Næring, plan og teknisk tjenester
Besøksadresse
Tingvoll kommunehus
Postadresse
6630 Tingvoll
Telefon: 71532411
Leder: Margrete Magerøy
E-post
Nettadresse