Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Omsorgsovertakelse av et barn

Generelt

Beskrivelse

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. 

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet 

 

Beslektede tjenester

Barneverntjenesten
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.

Andre opplysninger

Emneord

Barn og familie > Barnevern og familievern > Barnevern

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Barnevernet
Besøksadresse
Øgardsvegen 2
2100 SKARNES
Postadresse
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 80 92
Telefaks: 62 96 80 86
Åpningstid
0800-1530
Leder: Hilde Framaas
E-post