Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Langtidsopphold i institusjon

Generelt

Målgruppe

Tjenesten kan tildeles alle, uavhengig av alder. Den tildeles til de som har sammensatte pleie- og omsorgsbehov som det ikke er hensiktsmessig å dekke ved hjemmetjenester.  Tjenesten tildeles ut fra: Individuell faglig kartlegging og vurdering av søkers situasjon. Søkers egenvurdering. Pårørendes vurdering. Legeopplysninger. 
Endret pleie og omsorgsbehov kan gi grunnlag for: Utskriving til hjemmet, overflytting til annen avdeling ved institusjonen eller annen helseinstitusjon.

Kriterier/vilkår

Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.


TJENESTEN OMFATTER : 

  • Nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • Måltider  
  • Medisiner / medisinsk forbruksmateriell
  • Legetilsyn  
  • Tannhelsetjeneste 
  • Ergo- og fysioterapi ved spesielle behov
  • Sosiale aktiviteter
  • Tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjeneste 

Sykehjem er en lovregulert bolig i institusjon med heldøgns pleie og omsorg.  

Tjenesten innbefatter : 

-  Avdeling for aldersdemente . 
-  Avdeling for personer med sammensatte pleiebehov.    

 

Pris for tjenesten

Det henvises til forskrift om vederlag for opphold i institusjon, forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. Opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til Sør-Odal kommune ved Helse, rehabilitering og omsorgsavdelingen  tlf. 62 96 80 00.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Beslektede tjenester

Korttidsopphold
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Søknaden vurderes i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, annet ledd, vilkår for å motta nødvendig helse og omsorgstjenester fra kommunen og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2, kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune Tjenestekontoret helse og omsorg, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes
 

 

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Andre opplysninger

Emneord

Helse > Helsetjenester > Sykehjem
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Botilbud > Sykehjem