Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

Generelt

Beskrivelse

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.


Målet for arbeidet må være full deltakelse på alle de arenaer personen selv ønsker å delta. Det er ikke planen i seg selv som er det viktigste, men prosessen frem til å gjennomføre et godt tilbud og i etterkant det oppfølgings- og utviklingsarbeidet som trengs for at tilbudet skal oppleves godt over tid.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Kriterier/vilkår

Individuell plan er en samarbeidsmetode. Brukeren får kartlagt sine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder. Planen skal bidra til at pasienten/brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har ansvaret for oppfølging av pasienten.

Planen skal bidra til å få frem de målene som er viktige for den det gjelder. Videre skal planen beskrive hvordan man skal nå målene og hvem som er ansvarlig for at målene blir nådd.

Brukermedvirkning: Bruker har rett til å medvirke i planarbeidet. Dersom noen synes det kan være vanskelig å mæte tjeneste apparatet alene, har vedkommende rett til å ha med en annen i forbindelse med planarbeidet.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Beslektede tjenester

Kvalifiseringsprogram
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rus-psykisk helse tjeneste

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Barnevernloven § 3-2a
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV

Helse og omsorgstjenesteloven § 7-1

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.


Alle tjenesteytere som er i kontakt med personer som har sammensatte behov for tjenester, har ansvar for å melde fra om det foreligger behov for re-/habilitering og indviduell plan. Det vil først bli avklart om brukeren har rett til individuell plan, deretter knyttes det kontakt med andre involverte hjelpeinstanser for å sette i gang en planprosess.

Søknadskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune

Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Andre opplysninger

Emneord

Helse > Pasientrettigheter > Individuell plan
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Omsorgstjenester > Individuell plan