Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Forliksråd

Generelt

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Lover

Forskrifter

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.


For eventuelle spørsmål ta kontakt med Rennebu Lensmannskontor på telefon 72 42 82 60.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Søknaden sendes til

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.


I Rennebu er det Rennebu Lensmannskontor, 7391 Rennebu (Telefon 72 42 82 60) som er den ansvarlige for behandling av saker.

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert

18.01.2017 10:19

Gyldig til

14.01.2019

Forliksrådet i Rennebu har møte i kommunehuset en gang pr. måned. Sekretærfunksjonen er nå lagt til lensmannsetaten. Møtene holdes som regel i møtelokale i 2. etg. Forliksrådet har meglingsfunksjon og har domskompetanse i de fleste sivile saker etter tvistemålsloven. De alminnelige domstoler er, rangert nedenfra: forliksrådet, tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Den som vil påklage/anke en avgjørelse i forliksrådet, har som hovedregel rett til å få avgjørelsen prøvd av en høyere instans.

Forliksrådet består av legfolk.

Spørsmål kan rettes til Rennebu lensmannskontor, telefon 72 42 82 60