Velg språk
Bokmål | Engelsk | Tysk | Fransk


Fritekstsøk

A til Å

Hjemmesykepleie
Generelt

Fagområde
Helse/omsorg

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 


Behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie må ha sin bakgrunn i helsesvikt. Tjenesten er organisert fra enheter for hjemmebaserte tjenester og er en heldøgns tjeneste med aktiv vakt hele døgnet. En overordnet målsetting er at tjenesten ytes etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Dette for at den enkelte i størst mulig grad kan bli i stand til å ivareta sin egenomsorg


Målgruppe

Syke, funksjonshemmede m.m.


Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.


Tjenesten ytes etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1. ”Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg”. Søknaden vurderes individuelt og det fattes vedtak på omfang og innhold etter en helhetsvurdering. Halden kommune har en vedtatt standard på tjenesten. Link

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, fastleger, psykiatritjensten og ambulerende team innen rusomsorg.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2.

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Forskrifter
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Retningslinjer
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
For å søke om hjemmesykepleie må du ta kontakt med den enheten du bor.
Søknadskjema
Kan fås ved å ta kontakt med enheten eller på kommunens servicesenter.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.


Evt legeerklæring eller annen dokumentasjon.

Søknaden sendes til

Den enheten du bor i:

  • Enhet Karrestad, Kjærlighetsstien 32,1781 Halden
  • Enhet Sentrum, Osbekkgt 4. 1776 Halden
  • Enhet Idd, Kongleveien 15. 1793 Tistedal

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.


Du kan også klage etter Pasientrettighetsloven § 7-2 Klage. Dersom den som yter helsehjelp, avviser anmodningen etter §7-1 eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket. Fristen for klage er 3 uker fra De har mottatt vedtaket. Klagen skal også i dette tilfellet sendes til den instansen som har fattet vedtaket.
Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnHjemmebaserte tjenester Karrestad, Sentrum, Idd
LederMette Sørvik
PostadresseKarrestad: Kjærlighetsstien 32, 1781 Halden - Sentrum: Osbekkgt.4, 1776 Halden - Idd: Kongleveien 15, 1793 Tistedal
Andre opplysninger

Gyldig fra
30.07.2010
4.8.12 (2015-08-03 17:28:07)