Velg språk
Bokmål | Engelsk | Tysk | Fransk

Kategorier
 • Barnevern
 • Bolig
 • Helse/omsorg
 • Helse/omsorg
 • Kultur
 • Landbruk
 • Miljø/friluftsliv
 • Næring
 • Skatt/avgift
 • Sosial
 • Teknisk
 • Undervisning og oppvekst
 • Åpenhet/deltagelse

Fritekstsøk

A til Å

HjemmesykepleieDokumentet er ufullstendig!
Generelt

Fagområde
Helse/omsorg

Beskrivelse

Behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie må ha sin bakgrunn i helsesvikt. Tjenesten er organisert fra enheter for hjemmebaserte tjenester og er en heldøgns tjeneste med aktiv vakt hele døgnet. En overordnet målsetting er at tjenesten ytes etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Dette for at den enkelte i størst mulig grad kan bli i stand til å ivareta sin egenomsorg


Målgruppe

Syke, funksjonshemmede m.m.


Kriterier/vilkår

Tjenesten ytes etter Lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1. ”Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg”. Søknaden vurderes individuelt og det fattes vedtak på omfang og innhold etter en helhetsvurdering. Halden kommune har en vedtatt standard på tjenesten. Link


Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, fastleger, psykiatritjensten og ambulerende team innen rusomsorg.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
For å søke om hjemmesykepleie må du ta kontakt med den enheten du bor.
Søknadskjema
Kan fås ved å ta kontakt med enheten eller på kommunens servicesenter.

Vedlegg
Evt legeerklæring eller annen dokumentasjon.

Søknaden sendes til

Den enheten du bor i:

 • Enhet Karrestad, Kjærlighetsstien 32,1781 Halden
 • Enhet Sentrum, Osbekkgt 4. 1776 Halden
 • Enhet Idd, Kongleveien 15. 1793 Tistedal

Klagemulighet
Du kan også klage etter Pasientrettighetsloven § 7-2 Klage. Dersom den som yter helsehjelp, avviser anmodningen etter §7-1 eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket. Fristen for klage er 3 uker fra De har mottatt vedtaket. Klagen skal også i dette tilfellet sendes til den instansen som har fattet vedtaket.
Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnHjemmebaserte tjenester Karrestad, Sentrum, Idd
LederMette Sørvik
PostadresseKarrestad: Kjærlighetsstien 32, 1781 Halden - Sentrum: Osbekkgt.4, 1776 Halden - Idd: Kongleveien 15, 1793 Tistedal
Andre opplysninger

Gyldig fra
30.07.2010
4.9.0 (2016-08-26 09:48:12)