Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Elevenes psykososiale skolemiljø

Mobbing - mottiltak

Generelt

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen

Beslektede tjenester

Brukermedvirkning i skolen
Elevenes fysiske skolemiljø
Skolemiljøet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø og  opplæringslova § 8-1 Skolen og § 9a-3 Det psykososiale miljøet.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

En elev kan flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. Grunnen kan for eksempel være at eleven mobber en eller flere medelever. Før det blir fattet vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak.

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2

2100 Skarnes
 

 

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Emneord

Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Uteområde