Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Generelt

Beskrivelse

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen.  Disse har meldeplikt:

  • asylmottak
  • hospitser
  • campingplasser og lignende
  • undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler
  • virksomheter som slipper ut avløpsvann
  • virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger
  • badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
  • frisør- og hudpleievirksomheter

 Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt folkehelseloven § 10 - Meldeplikt og godkjenning og kap. 3 - Miljørettet helsevern

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

v/ Kommunelegen

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Andre opplysninger

Dato opprettet

27.04.2010 08:55

Dato oppdatert

24.01.2019 10:58

Gyldig fra

27.04.2010

Emneord

Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Helse > Folkehelse > Allergi
Helse > Folkehelse > Gift
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Folkehelse > Skadedyr
Helse > Folkehelse > Smittevern
Helse > Folkehelse > Strålevern
Helse > Folkehelse > Støy
Helse > Folkehelse > Tobakk
Natur og miljø > Forurensning og stråling > Strålevern
Natur og miljø > Forurensning og stråling > Støy
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø

Tjenesteid

12490541-1-no_NO

Organisasjonsnr.

962388108

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Kommunelegen
Besøksadresse
Iversens veg 1
9980 BERLEVÅG
Telefon: 78782100
Leder: Johansson, Lars Åke
E-post