Berlevåg kommune - heftig og begeistret

Emneord

Arbeid
Barn og familie
Bolig og eiendom
Helse
Individ og samfunn
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Fritekstsøk

Utviklingsenhet

Næringsavdeling

Generelt

Beskrivelse

Tjenesten skal tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune,

og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

 

Dette skal oppnås gjennom:

·         Bedriftsutvikling og nyetablering

·         Positiv befolkningsutvikling

·         Gode oppvekst- og levevilkår

·         Et attraktivt sentrum

·         Et mangfoldig kulturliv

 

For øvrig skal tjenesten bidra til videreutvikling av kommuneorganisasjonen og konstruktiv håndtering av det overordnede strategi- og utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune.

Målgruppe

Bedrifter og personer som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune.

 

Utviklingsenheten vil også være en konstruktiv samarbeidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg.

 

Kriterier/vilkår

Det forventes at brukere av utviklingsenheten opptrer seriøst og profesjonelt.

 

Søknader til næringsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond skal inneholde følgende:

·         Forretningsidé/mål for virksomheten.

·         Opplysninger om eierforhold, ledelse og organisasjon.

·         Beskrivelse av produkter.

·         Markedsopplysninger, investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett og driftsbudsjett for de første tre år.

 

Eksisterende virksomheter må i tillegg legge ved de siste to års regnskap, samt opplyse om lån og andre forpliktelser.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

 

Møtetid kan avtales etter behov

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune
Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Saksbehandlingstid

I henhold til forvaltningsloven skal henvendelser / søknader gis en behandling innen tre uker. Dette innebærer at enheten innen tre uker er forpliktet til å orientere om saksgangen.

Klagemulighet

Avslag på søknader kan ankes til kommunestyret i Berlevåg, jfr. forvaltningslovens bestemmelser.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

24.01.2019 12:24

Intern saksgang

I henhold til forvaltningsloven skal henvendelser / søknader gis en behandling innen tre uker. Dette innebærer at enheten innen tre uker er forpliktet til å orientere om saksgangen.

Hva tilbyr tjenesten

Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.

 

Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet profileringsarbeid.

 

Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune, særlig Innovasjon Norge.

 

Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.

 

Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklings- og havneformål.

 

Utredning og saksbehandling i forbindelse med overordnet strategi- og utviklingsarbeid i Berlevåg kommune

Lån / tilskuddsvilkår

Behandling av søknader om lån og tilskudd til bedriftsutvikling og investeringer fra:
 
Næringsfondet – hvor etablerere og næringsliv kan søke støtte til bedriftsutviklingstiltak (kompetanseheving og lignende) og nyinvesteringer for å utvikle virksomheten,
 
 Egenkapitalfondet – tilrettelagt for virksomheter som har kapitalbehov i forbindelse med større utviklingstiltak / investeringer,
 
Utviklingsfondet – etablert for større utviklingstiltak av stor betydning for Berlevåg kommune.
 
Lån / tilskudd fra nærings- og utviklingsfondet krever min 50 % egenfinansiering. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer, kan det gis inntil 75 % kommunal finansiering.
 
For nærmere informasjon om beløpsgrenser, kontakt servicekontoret eller gå inn på kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Sentraladministrasjon
Besøksadresse
9980 BERLEVÅG
Telefon: 78782000
Åpningstid
7:30 - 15:00
E-post