Fritekstsøk

A til Å

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø Alle

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Generelt

Beskrivelse

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet og består av tre ordninger:

  • omleggingstilskudd (engangstilskudd som gis ved omlegging)
  • arealtilskudd (årlig tilskudd til arealer som er lagt om til økologisk drift)
  • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Formålet med å yte tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer. Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Foretaket må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Det vil si at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, og

  • enten være registrert som merverdiavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak, 
  • eller ha en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 de siste tolv månedene før registreringsdatoen for søknaden.

Arealet og husdyrene må kontrolleres og godkjennes av Debio slik at produksjonen er i samsvar med de kravene som stilles til produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Debio er en kontroll- og godkjenningsinstans som fører tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.

Beslektede tjenester

Produksjonstilskudd i jordbruket

Regelverk

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det ligger søknadsskjema på altinn.no.


Har du planer innen økologisk landbruk må du kontakte Debio. Videre sendes søknaden til kommunen sammen med søknad om produksjonstilskudd. Søknad kan også leveres elektronisk til Statens landbruksforvaltning eller på eget skjema.

Søknadsfrist

15. mai er søknadsfrist for tilskudd til økologisk husdyrproduksjon.

15. oktober er søknadsfrist for tilskudd til økologisk areal og husdyr.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Stolpnes, Randi
randi.stolpnes@rennebu.kommune.no Telefon: 72 42 81 42

Ansvarlig enhet

Servicetorget
Besøksadresse
Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Postadresse
7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefaks: 72 42 81 01
Åpningstid
08:00 - 15:30
Leder: Gerd Krovoll
postmottak@rennebu.kommune.no
http://www.rennebu.kommune.no

Kontaktenhet

Enhet for Landbruk og miljø
Telefon: 72428100
Leder: Lill Hemmingsen Bøe
lill.boe@rennebu.kommune.no

Andre opplysninger

Organisasjonsnr.

940083672

Tilbakemeldinger

Er du fornøyd med denne tjenestebeskrivelsen? Send en tilbakemelding til "Enhet for Landbruk og miljø", og oppgi ditt navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Ditt telefonnummer:
Melding til kommunen: